• AW Consultancy - AWC Visie .jpg

1

ALGEMENE VOORWAARDEN

AW Consultancy

1. Aanbieding en overeenkomst

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en

maken deel uit van alle aanbiedingen van en alle

overeenkomsten gesloten tussen

AW Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend

te Lelystad en haar Opdrachtgever, waarbij

AW Consultancy en/of alle aan haar gelieerde

ondernemingen goederen en/of diensten, van

welke aard dan ook, aan Opdrachtgever levert, ook

indien deze goederen en/of diensten niet (nader)

in deze Voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen

op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig

indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn

overeengekomen.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod

schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere

voorwaarden van Opdrachtgever wordt

uitdrukkelijk van de hand gewezen.

AW Consultancy zal op eerste verzoek van

Opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden

kosteloos aan haar toezenden, voor zover deze

Algemene Voorwaarden al niet reeds voor of bij

het sluiten van de overeenkomst ter hand zijn

gesteld.

1.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden

nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige

bepalingen van deze Algemene Voorwaarden

volledig van kracht blijven en zullen

AW Consultancy en Opdrachtgever in overleg

treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging

van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen

overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het

doel en de strekking van de nietige dan wel

vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

1.5 Met het door Opdrachtgever ondertekenen van een

overeenkomst met AW Consultancy waarbij in

deze overeenkomst wordt gemeld dat het akkoord

gaan met de bepalingen in deze overeenkomst

impliceert dat Opdrachtgever kennis heeft

genomen van en akkoord gaat met de Algemene

Voorwaarden, verklaart Opdrachtgever conform

deze bepalingen kennis genomen te hebben en

akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

2. Duur en beëindiging van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst eindigt van rechtswege, zonder

dat opzegging is vereist, na afloop van de in de

overeenkomst genoemde einddatum.

2.2 Het is opdrachtgever toegestaan bij aanvang van de

opdracht een optie tot verlenging te bedingen.

Opdrachtgever zal, tenzij anders is

overeengekomen, uiterlijk veertien kalenderdagen

voor het tijdstip van de overeengekomen en

gecontracteerde einddatum AW Consultancy

mededelen, of de optie tot verlenging wordt

uitgeoefend en zo ja, voor welke periode. Gebeurt

dit niet, dan eindigt de opdracht van rechtswege

per de in de overeenkomst gestelde einddatum.

2.3 Indien de wens tot verdere verlenging niet uiterlijk

veertien kalenderdagen voor het tijdstip van de

overeengekomen en gecontracteerde einddatum

aan AW Consultancy kenbaar wordt gemaakt kan

de beschikbaarheid van de ingezette medewerker

niet worden gegarandeerd. Daarnaast dient voor

verdere verlenging van de opdracht instemming van

de ingeschakelde medewerker te worden verkregen

en afstemming plaats te vinden over eventueel

reeds geplande verlof- of studiedagen of anderszins

geplande dagen van afwezigheid.

2.4 AW Consultancy en Opdrachtgever hebben het

recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en

zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke

kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of

gedeeltelijk te beëindigen, indien:

2

 • · De contractpartij, na daartoe schriftelijk in

gebreke te zijn gesteld, in verzuim blijft één of

meerdere verplichtingen uit hoofde van de

overeenkomst na te komen. Partijen staan

elkaar een periode voor het herstellen van het

gebrek of verzuim toe van veertien

kalenderdagen.

 • · Eén van de contractpartijen (voorlopige)

surseance van betaling is verleend of in staat

van faillissement is gesteld

 • · Eén contractpartij in staat van overname of

fusie is

 • · Er sprake is van overmacht waarbij van

partijen, of één der partijen, naar redelijkheid

en billijkheid, niet kan worden gevergd, dat

deze de overeenkomst voortzet.

2.5 Indien de opdrachtgever niet aan haar

betalingsverplichtingen voldoet behoudt

AW Consultancy zich het recht voor de opdracht

tussentijds te beëindigen.

2.6 Een aankondiging van beëindiging als bedoeld in de

artikelen 2.4 en 2.5 dient per aangetekende post of

bij deurwaardersexploot te geschieden.

2.7 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot

ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien

de andere partij, na een deugdelijke en zo

gedetailleerd mogelijke schriftelijke

ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn

wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming,

toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar

wezenlijke verplichtingen ingevolge de

overeenkomst.

2.8 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en

inhoud niet door volbrenging eindigt, voor

onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der

partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave

van redenen door schriftelijke opzegging worden

beëindigd, zulks met inachtneming van een

opzegtermijn. Indien tussen partijen geen

nadrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen

geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige

schadevergoeding zijn gehouden.

2.9 AW Consultancy zal wegens beëindiging in de

hiervoor genoemde gevallen nimmer tot enige

schadevergoeding zijn gehouden.

3 Uitvoering van de recruitment - of consultancy

opdracht

3.1 De opdrachtgever verstrekt voor de aanvang van de

opdracht aan AW Consultancy nauwgezet

inlichtingen aangaande functie, arbeidstijden,

arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats en

arbeidsomstandigheden betrekking hebbende op

de medewerker evenals aangaande de beoogde

looptijd en doelstelling van de opdracht.

Opdrachtgever zal AW Consultancy steeds tijdig

alle, voor een behoorlijke uitvoering van de

overeenkomst nuttige en noodzakelijke, gegevens

of inlichtingen verschaffen en alle medewerking

verlenen.

3.2 AW Consultancy voert de opdracht uit met

behulp van medewerkers die bij haar of bij één van

haar toeleveranciers in (loon)dienst zijn.

Tenzij anders overeen is gekomen worden de

werkzaamheden uitgevoerd ten kantore van de

opdrachtgever.

3.3 AW Consultancy relateert de door opdrachtgever

verstrekte inlichtingen aan de hoedanigheden,

capaciteiten en beschikbaarheid van de voor de

opdracht in aanmerking komende medewerkers.

3.4 Op basis hiervan bepaalt AW consultancy naar

beste kunnen welke medewerker voor de

uitvoering van de opdracht ter beschikking wordt

gesteld.

3.5 In het kader van een Garantieregeling heeft

Opdrachtgever gedurende de eerste twee

werkdagen van de opdracht het recht om de door

AW Consultancy aangeleverde medewerker te

beoordelen op aanwezige kennis en kunde,

gerelateerd aan de uit te voeren opdracht. Indien

de aangeleverde medewerker binnen deze twee

werkdagen niet blijkt te voldoen aan de vooraf

gestelde en duidelijk omschreven eisen, dan heeft

Opdrachtgever het recht om de medewerker voor

verdere uitvoer van werkzaamheden in het kader

van de opdracht te weigeren en per direct afscheid

van hem of haar te nemen.

3

Opdrachtgever heeft hierbij de verplichting

AW Consultancy per omgaande in te lichten

omtrent het wegsturen van de medewerker en dit

met gegronde redenen te omkleden. De tot dan

gewerkte uren zullen door AW Consultancy niet

aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

AW Consultancy zal zich vervolgens inspannen

om op zo kort mogelijke termijn voor vervanging

zorg te dragen.

3.6 Mocht na de eerste twee dagen van de

Garantieregeling blijken dat de medewerker alsnog

niet voldoet aan de vooraf door Opdrachtgever

gestelde eisen, dan zal Opdrachtgever dit

mondeling en schriftelijk, met nauwkeurige opgaaf

van redenen, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 10

werkdagen na aanvang van de werkzaamheden,

aan AW Consultancy kenbaar maken.

AW Consultancy zal dan de medewerker van

zijn/haar werkzaamheden bij Opdrachtgever

terugtrekken en zich inspannen om op zo kort

mogelijke termijn voor vervanging zorg te dragen.

Voor deze nieuwe medewerker zal een nieuw

contract worden opgesteld. De tot dan gewerkte

uren zullen door AW Consultancy aan

Opdrachtgever in rekening worden gebracht,

waarbij Opdrachtgever gehouden is het tarief over

deze uren volledig te voldoen.

3.7 Het onder 3.6 genoemde geldt niet indien

Opdrachtgever in een periode voorafgaand aan de

opdracht op enigerlei wijze in de gelegenheid is

geweest kennis te nemen van het functioneren van

de medewerker.

3.8 Voor het overige is AW Consultancy niet

aansprakelijk voor het niet voldoen van een

AW Consultancy ingezette medewerkers aan

door Opdrachtgever gestelde eisen, tenzij

Opdrachtgever kan bewijzen dat er sprake is

geweest van aantoonbare en grove schuld van

AW Consultancy bij de selectie.

3.9 In geval van aantoonbare ongeschiktheid dan wel

dringende redenen kan Opdrachtgever vervanging

verlangen, in welk geval AW Consultancy zich

zal inspannen voor goede vervanging zorg te

dragen.

3.10 Vakanties en afwezigheid om een andere reden

zullen in overleg met Opdrachtgever worden

vastgesteld. AW Consultancy zal, in geval van

langdurige ziekte of ontslag van de ingezette

medewerker voor een vervangende medewerker

zorgdragen.

3.11 AW Consultancy behoudt zich het recht voor

medewerkers te vervangen, mits de continuïteit

van het werk blijft gewaarborgd. Vervanging zal

alleen na overleg met Opdrachtgever plaatsvinden.

Voor de nieuwe medewerker zal een nieuwe

overeenkomst worden opgesteld.

3.12 De werktijden zijn gebaseerd op een vijfdaagse

werkweek van 40 uur. De normale werkuren liggen

op maandag t/m vrijdag tussen 08:00 uur en 18:00

uur, met uitzondering van algemeen erkende

feestdagen. Exacte werktijden worden in overleg

tussen AW Consultancy, Opdrachtgever en de

medewerker vastgesteld, waarbij kan worden

overeengekomen van de normale werktijden af te

wijken.

3.13 Overwerk buiten de normale werkuren kan nooit

door Opdrachtgever worden verplicht en wordt

slechts verricht na overleg met AW Consultancy

en met instemming van de medewerker.

Van overwerk is sprake indien werkzaamheden

worden verricht boven de bij de opdrachtgever

gebruikelijke arbeidsduur per dag, respectievelijk

per week, of bij regeling of rooster vastgesteld

aantal uren. Overwerk aansluitend op de normale

werktijd en niet langer durend dan een half uur

wordt niet als zodanig aangemerkt.

Voor overuren geldt een toeslag van 25% op

werkdagen, 50% in het weekend en 100% op

erkende feestdagen.

3.14 Opdrachtgever dient er rekening mee te houden

dat medewerkers van AW Consultancy

incidenteel plichten dienen te vervullen buiten de

overeengekomen werkzaamheden, zoals het

volgen van opleidingen, het voeren van werk- en

beoordelingsgesprekken en het periodiek bijwonen

van door bijeenkomsten georganiseerd door hun

werkgever.

4

Deze onderbrekingen zullen in overleg met

Opdrachtgever plaatsvinden en in principe nimmer

meer dan 15% van de totaal beschikbare tijd

bedragen. Voor verlof (uren, dagdelen of dagen)

wordt door de medewerker aan Opdrachtgever

toestemming gevraagd. Dit verlof komt volledig

voor rekening van AW Consultancy.

3.15 Opdrachtgever zal zorg dragen voor adequate

werkruimte en werkomstandigheden, één en

ander conform in de Arbo Wet is bepaald.

Opdrachtgever zal zorg dragen voor een veilige en

met voldoende faciliteiten ingerichte

werkomgeving. De medewerker zal de bij

Opdrachtgever geldende huisregels in acht nemen.

Opdrachtgever zal er voor zorgen dat deze

huisregels bij eerste aanvang van de

werkzaamheden aan de medewerker bekend

worden gemaakt.

3.16 Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de

medewerker bij de uitoefening van het toezicht op

de leiding alsmede met betrekking tot de

uitvoering gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze

als waartoe zij ten opzichte van haar werknemers

is gehouden.

3.17 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het

gebruik van en de toepassing in zijn organisatie van

de apparatuur, programmatuur en van de door

AW Consultancy te verlenen diensten alsmede

voor de controle en beveiligingsprocedures en aan

adequaat systeembeheer.

3.18 Niet werkbare uren, veroorzaakt door uitvallen van

syste(e)m(en) bij Opdrachtgever, omstandigheden

waaronder uitvoering van de werkzaamheden niet

verantwoord is of van overheidswege wordt

verboden, dan wel omstandigheden waarvan de

oorzaak bij Opdrachtgever is gelegen, zijn voor

rekening van Opdrachtgever en dienen als zijnde

gewerkte uren volledig aan AW Consultancy

vergoed te worden.

3.19 Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever

programmatuur, materialen en/of gegevens op

informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen

deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de

werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

3.20 Indien vóór de uitvoering van de overeenkomst,

naar het oordeel van AW Consultancy,

noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet

overeenkomstig de afspraken ter beschikking van

AW Consultancy staan of indien Opdrachtgever

op andere wijze niet aan haar verplichtingen

voldoet, heeft AW Consultancy het recht

tot opschorting van de uitvoering van de

overeenkomst en heeft zij het recht om de

daardoor ontstane kosten volgens haar

gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

3.21 Opdrachtgever zal AW Consultancy vrijwaren

voor aanspraken van derden, medewerkers van

AW Consultancy daaronder begrepen, die in

verband met de uitvoering van de overeenkomst

schade hebben geleden en/of lijden welke het

gevolg is van het

handelen of het nalaten van Opdrachtgever of van

onveilige situaties in diens organisatie

4. Doorlenen en tewerkstelling in het buitenland

4.1 Het is Opdrachtgever, tenzij expliciet

overeengekomen, niet toegestaan de medewerker

op zijn beurt aan een derde door te lenen; dat wil

zeggen aan een derde ter beschikking te stellen

voor het onder toezicht van deze derde verrichten

van werkzaamheden. Onder doorlening aan een

derde wordt mede verstaan doorlening aan een

(rechts)persoon waarmee Opdrachtgever in een

groep (concern) verbonden is, zoals bedoeld in art.

7:69 lid 6 BW.

4.2 Het is Opdrachtgever verboden medewerkers van

AW Consultancy buiten Nederland te werk te

stellen zonder daarvan AW Consultancy op de

hoogte te hebben gesteld en zonder dat

AW Consultancy zich hiermee schriftelijk

akkoord heeft verklaard. Onder gebied buiten

Nederland wordt tevens verstaan de overzeese

landdelen van Nederland.

5. Specificatie van de detachering opdracht

5.1 De specificatie van de opdracht zal door

AW Consultancy en Opdrachtgever telkens per

afzonderlijke opdracht in een overeenkomst

worden geregeld.

In ieder geval zullen in de overeenkomst worden

vermeld:

 • · Omschrijving van de opdracht
 • · Standplaats
 • · Startdatum
 • · Einddatum
 • · Eventuele optie tot verlenging
 • · Opzegtermijn
 • · Werktijden
 • · Naam en functie van de medewerker
 • · Tarief
 • · Eventuele bijzonderheden
 • · Contactpersoon van de opdrachtgever
 • · Contactpersoon van AW Consultancy

6. Urenverantwoording

6.1 Opdrachtgever zal wekelijks, of indien het einde

van de opdracht in de loop van de week valt op de

laatste werkdag van de opdracht, de door de

medewerker ingediende

urenverantwoordingsformulieren voor akkoord

tekenen. Opdrachtgever zal er op toezien dat op

deze formulieren het juiste aantal gewerkte uren,

de overuren en ziekte- en verlofuren is ingevuld.

6.2 Door ondertekening van de

urenverantwoordingsformulieren worden de

werkzaamheden verricht ten behoeve van de

opdracht goedgekeurd en aanvaard. De

ondertekende urenverantwoordingsformulieren

zijn bindend voor Opdrachtgever.

7. Tarieven

7.1 Alle door AW Consultancy aangegeven tarieven

zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van

overheidswege worden opgelegd.

7.2 Tarieven zijn gebaseerd op loon- en prijspeil van

het jaar waarin de opdracht-bevestiging c.q. de

overeenkomst wordt afgesloten. Tenzij

nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen

worden de tarieven jaarlijks, per 1 januari van elk

jaar, aangepast op basis van de

“Consumentenprijsindex alle huishoudens totaal”

van het CBS.

7.3 Reiskosten worden in specificatie van de opdracht

opgenomen. Uitgangspunt is dat Opdrachtgever de

door de medewerker gereden kilometers zal

vergoeden, gerekend vanaf het woonadres van de

medewerker tot aan de werklocatie en vice versa.

Onder reiskosten worden eveneens gerekend alle

kilometers die onder en aansluitend aan werktijd

door de medewerker worden afgelegd ten

behoeve van de uitvoer van de opdracht.

7.4 Overige kosten zullen uitsluitend in overleg met

Opdrachtgever worden gemaakt en op basis van

declaraties worden gefactureerd.

7.5 Aanpassingen van de in de opdracht-bevestiging

c.q. het contract genoemde tarieven als gevolg van

wijzigingen in de werkopdracht zullen slechts

plaatsvinden na overleg tussen AW Consultancy

en Opdrachtgever.

7.6 Het tarief kan door AW Consultancy tijdens de

looptijd van de opdracht tussen Opdrachtgever en

AW Consultancy worden aangepast indien

algemeen geldende overheidsmaatregelen en/of

wijzigingen in sociale lasten daartoe aanleiding

geven.

7.7 In geval van een overeenkomst waarin sprake is

van door Opdrachtgever te betalen periodiek

vervallende bedragen, geldt dat

AW Consultancy gerechtigd is door middel van

een schriftelijke kennisgeving op een termijn van

ten minste drie maanden de geldende prijzen en

tarieven aan te passen.

7.8 AW Consultancy is in alle gevallen gerechtigd de

overeengekomen tarieven door middel van een

schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever aan

te passen voor prestaties die, volgens de

desbetreffende planning c.q. volgens de

overeenkomst, zullen worden geleverd op een

tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum

van deze kennisgeving ligt.

7.9 Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan

met een door AW Consultancy kenbaar

gemaakte aanpassing van tarieven als bedoeld in

artikel 7.7 of 7.8, is Opdrachtgever gerechtigd

binnen zeven werkdagen na de in die artikelen

genoemde kennisgeving de overeenkomst

schriftelijk op te zeggen tegen de in de

kennisgeving van AW Consultancy genoemde

datum waarop de tariefsaanpassing in werking

zou treden, dan wel de overeenkomst annuleren.

8. Facturatie

8.1 Recruitment en Consultancy:

Facturatie vindt plaats op basis van door de

betreffende medewerker opgestelde opgave van in

betreffende week gewerkte (declarabele) uren.

8.2 Werving en Selectie:

Facturatie van de Werving en Selectiefee vindt

plaats zodra er sprake is van een mondeling of

schriftelijk overeengekomen arbeidsovereenkomst

tussen Opdrachtgever en de door

AW Consultancy aangedragen kandidaat,

ongeacht het tijdstip waarop de werkzaamheden

van de kandidaat voor Opdrachtgever

daadwerkelijk zullen gaan aanvangen.

Indien kandidaat binnen 1 maand proeftijd wordt

ontslagen wegens het niet voldoen aan de gestelde

eisen, dan wel zelf ontslag neemt, wordt de helft

van de in rekening gebrachte fee aan

opdrachtgever gecrediteerd, waarmee wordt

uitgegaan van het principe dat beide partijen voor

een evenredig deel verantwoordelijk zijn voor het

uiteindelijk niet positief verlopen van de

aanstelling door Opdrachtgever van de kandidaat.

Opdrachtgever dient AW Consultancy in

voorkomend geval schriftelijk op de hoogte te

brengen van het eind van het dienstverband met

de aangenomen kandidaat.

8.3 Overige diensten:

Facturatie van overige diensten vindt plaats

voordat de dienst wordt geleverd. Indien dit niet

mogelijk is, wordt gefactureerd direct nadat de

dienst geleverd is.

9. Betaling

9.1 Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden

betaald in overeenstemming met de op de factuur

vermelde betalings-condities. Bij gebreke van

specifieke condities zal Opdrachtgever binnen

veertien dagen na factuurdatum betalen.

9.2 Opdrachtgever heeft geen recht op verrekening,

compensatie hoe ook genaamd, van diens facturen

en/of (beweerdelijk) vorderingen, met de facturen

van AW Consultancy.

9.3 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen

niet binnen de overeengekomen termijn (volledig)

betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige

ingebrekestelling nodig is, over het openstaande

bedrag de wettelijke rente vermeerderd met twee

procent verschuldigd zijn. Indien Opdrachtgever na

ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te

voldoen, kan de vordering uit handen worden

gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het

alsdan verschuldigde totale bedrag tevens

gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van

buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten,

waaronder alle kosten berekend door externe

deskundigen naast de in rechte vastgestelde

kosten, verband houdende met de inning van deze

vordering of van rechtsuitoefening anderszins,

waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal

15% van het totale bedrag met een minimum van

€ 500 exclusief BTW.

10. Overname personeel

10.1 Het is Opdrachtgever, zonder voorafgaande

schriftelijke instemming door AW Consultancy

en eventueel een daarvoor overeengekomen

vergoeding, niet toegestaan medewerkers die door

Opdrachtgever van AW Consultancy zijn

ingehuurd, of medewerkers van

AW Consultancy, of één van haar

toeleveranciers die anderszins partij zijn geweest

bij de uitvoering van de overeenkomst, binnen een

jaar na afloop van een opdracht in dienst te nemen

dan wel anderszins, direct of indirect voor zich te

laten werken. Dit op straffe van een boete van €

30.000 (dertigduizend Euro), onverminderd het

recht van AW Consultancy om de werkelijk

geleden schade te verhalen als die hoger is dan het

eerder genoemde bedrag.

10.2 Het is Opdrachtgever, zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van AW Consultancy

en eventueel een daarvoor overeengekomen

vergoeding, niet toegestaan kandidaten die door

AW Consultancy aan opdrachtgever zijn

voorgesteld in het kader van een Werving en

Selectie opdracht, binnen een half jaar na afloop

van een opdracht in dienst te nemen. Dit op straffe

van een boete van € 10.000 (tienduizend Euro),

onverminderd het recht van AW Consultancy

om de werkelijk geleden schade te verhalen als die

hoger is dan het eerder genoemde bedrag.

11. Vertrouwelijke informatie

11.1 Elk der partijen staat er voor in dat alle, voor en na

het aangaan van de overeenkomst van de andere

partij ontvangen, informatie van vertrouwelijke

aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder

geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien

deze door één der partijen als zodanig is

aangeduid.

12. Voorbehoud van eigendom en rechten

12.1 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven

eigendom van AW Consultancy, totdat alle

bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is voor

de krachtens de overeenkomst geleverde of te

leveren zaken en/of diensten of verrichtte

werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in

artikel 10.3 waaronder begrepen rente en kosten

van invordering, volledig aan AW Consultancy

zijn voldaan.

12.2 Rechten worden aan Opdrachtgever steeds

verleend of, in voorkomend geval, overgedragen

onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de

daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en

volledig betaalt.

13. Risico

13.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken

die voorwerp van de overeenkomst zijn gaat op

Opdrachtgever over op het moment waarop deze

in de feitelijke beschikkingsmacht van

Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever

gebruikte en/of aangewezen hulppersoon zijn

gebracht.

14. Leveringstermijnen

14.1 Alle door AW Consultancy genoemde

(leverings)termijnen zijn naar beste weten

vastgesteld op grond van de gegevens die bij het

aangaan van de overeenkomst aan

AW Consultancy schriftelijk bekend zijn

gemaakt. Zij zullen zoveel mogelijk in acht worden

genomen.

14.2 De enkele overschrijding van een genoemde

(leverings)termijn brengt AW Consultancy niet

in verzuim. AW Consultancy is niet gebonden

aan (leverings)termijnen die vanwege buiten haar

macht gelegen c.q. komende omstandigheden, die

zich na het aangaan van de overeenkomst hebben

voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.

Indien overschrijding van enige termijn dreigt,

zullen AW Consultancy en Opdrachtgever zo

spoedig mogelijk in overleg treden.

15. Garantie en vrijwaring afdracht premies SV, VV en

loonbelasting

15.1 AW Consultancy garandeert dat de sociale

verzekeringspremies, loonbelasting en

premieheffingen volksverzekeringen van de bij

Opdrachtgever gedetacheerde medewerker(s),

juist en tijdig aan de relevante instanties worden

voldaan.

15.2 AW Consultancy vrijwaart Opdrachtgever van

eventuele claims terzake niet afgedragen

loonbelasting, premies sociale verzekeringswetten

en premieheffingen volksverzekeringen

betreffende door AW Consultancy aan

Opdrachtgever gedetacheerde medewerkers.

16. Aansprakelijkheid

16.1 De gedetacheerde medewerkers werken onder

leiding, (aan)sturing en verantwoordelijkheid van

Opdrachtgever. AW Consultancy is jegens

Opdrachtgever, tenzij er sprake is van aantoonbare

opzet of grove nalatigheid, niet aansprakelijk voor

schade en/of verlies die gedetacheerde

medewerkers direct of indirect toebrengen aan

Opdrachtgever of aan derden.

16.2 Opdrachtgever vrijwaart AW Consultancy voor

elke aansprakelijkheid die (inclusief kosten van

rechtsbijstand) direct of indirect voortvloeien uit

schade en/of verlies die medewerkers toebrengen

aan Opdrachtgever en/of derden, mits deze schade

en/of verlies niet is veroorzaakt door aantoonbare

opzet of grove schuld.

16.3 De eventueel in verband met aantoonbare opzet of

grove nalatigheid door AW Consultancy te

betalen schadevergoeding is beperkt tot 50% van

de op grond van de betreffende overeenkomst

door AW Consultancy aan Opdrachtgever

gefactureerde bedragen (exclusief BTW). Indien en

voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst

is, zal de schadevergoeding wegens

aantoonbare opzet of grove nalatigheid in geen

geval meer bedragen dan de prijs (exclusief BTW)

bedongen bij de betreffende overeenkomst voor

de prestaties van AW Consultancy in de periode

van drie maanden voorafgaande aan het voorval.

16.4 In geval van een onrechtmatige daad van

AW Consultancy of van haar werknemers of

ondergeschikten waarvoor AW Consultancy

rechtstreeks aansprakelijk gehouden kan worden,

is AW Consultancy slechts aansprakelijk voor

vergoeding van schade door dood of lichamelijk

letsel. In deze gevallen zal de schadevergoeding in

geen geval meer bedragen dan € 100.000 per

schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een

reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt

als één gebeurtenis.

16.5 Aansprakelijkheid van AW Consultancy voor

schade wegens onrechtmatige daad anders dan

bedoeld in artikel 16.4 hiervoor wordt uitdrukkelijk

uitgesloten.

Indien en voor zover op deze uitsluiting geen

beroep kan worden gedaan, zal de

schadevergoeding per gebeurtenis –waarbij een

reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als

één gebeurtenis- in geen geval meer bedragen dan

€ 100.000 per schade toebrengende gebeurtenis.

16.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op

schadevergoeding is steeds, dat Opdrachtgever de

schade onverwijld, doch in geen geval later dan

één week na het ontstaan daarvan bij

aangetekende brief bij AW Consultancy heeft

gemeld. Bij gebreke daarvan komt elk recht op

schadevergoeding te vervallen.

16.7 Opdrachtgever vrijwaart AW Consultancy voor

alle schade die AW Consultancy mocht lijden als

gevolg van aanspraken van derden, werknemers

van Opdrachtgever daaronder begrepen, die

verband houden met de door AW Consultancy

aan Opdrachtgever geleverde producten en/of

verlening van diensten inschakelt of laat

inschakelen.

16.8 Het in dit artikel bepaalde geldt tevens ten

behoeve van werknemers van AW Consultancy

en eventuele derden die AW Consultancy bij de

levering van producten en/of verlening van

diensten inschakelt of laat inschakelen.

17. Overmacht

17.1 Geen van beide partijen is gehouden tot het

nakomen van enige verplichting indien zij daartoe

verhinderd is als gevolg van overmacht.

17.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan

negentig dagen heeft geduurd hebben partijen het

recht om de overeenkomst door ontbinding te

beëindigen middels een schriftelijke kennisgeving.

Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst

gepresteerd is wordt dan naar verhouding

afgerekend, zonder dat partijen jegens elkaar tot

meer verplicht zijn.

18. Wijziging en meerwerk

18.1 Indien AW Consultancy op verzoek of met

voorafgaande instemming van Opdrachtgever

werkzaamheden of andere prestaties heeft

verricht die buiten de inhoud of omvang van de

overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden

of prestaties (zijnde meerwerk) door

Opdrachtgever aan AW Consultancy worden

vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van

AW Consultancy. AW Consultancy is echter

niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen

en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke

schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

18.2 Opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk dat door

werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel

18.1 het overeen-gekomen of verwachte tijdstip

van voltooiing van de overeenkomst en de

wederzijdse verantwoordelijkheden van

Opdrachtgever en AW Consultancy kunnen

worden beïnvloed.

18.3 Voor zover voor de overeenkomst een vaste prijs is

afgesproken en partijen voornemens zijn om met

betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties

een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal

AW Consultancy Opdrachtgever tevoren

schriftelijk informeren over de financiële

consequenties van die extra werkzaamheden.

19. Toepasselijkheid recht en geschillen

19.1 De overeenkomsten tussen AW Consultancy en

Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands

Recht.

19.2 De geschillen welke tussen AW Consultancy en

Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding

van een door AW Consultancy met

Opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel

naar aanleiding van nadere overeenkomsten die

daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden

beslecht door de bevoegde rechter te Lelystad.

---------------------------000---------------------------------